Rot Recycling Odpady Technologie S.C. Krzysztof Tyrała Ewa Hulek
Przemysł i energetyka » Recykling
Rolnictwo i leśnictwo » Ochrona środowiska
Budownictwo » Azbest-usuwanie, neutralizacja
Motoryzacja i transport » Transport odpadów
Opis firmy
Krotka charakterystyka firmy
R.O.T. RECYCLING ODPADY TECHNOLOGIE S.C. K. Tyrała, E. Hulek
Rok założenia
1993
Forma własności:
Spółka cywilna, z dniem 02.01.1997 kontynuacja działalności
wspólnicy - Krzysztof Tyrała, Ewa Hulek
Aktualne numery ewidencyjne Krzysztof Tyrała - I/1657/2001, Ewa Hulek - I/1656/2001
Rodzaj działalności:
Ochrona środowiska;

Ekspertyzy, prace studialne, koncepcyjne, projektowe, badawczo-technologiczne, programy funkcjonalno – użytkowe, studia wykonalności, zarządzanie gospodarką odpadami, uregulowania prawne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, przemysłowymi i niebezpiecznymi – odzysk, recycling, zagospodarowanie, unieszkodliwianie, badania ilościowo – jakościowe odpadów, badania morfologiczne odpadów komunalnych
Badania, pomiary środowiskowe; odpady, ścieki, wody, hałas, wibracje, emisje do powietrza,
Plany gospodarki odpadami
AZBEST – Programy/plany usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest
Programy ochrony środowiska
Przeglądy ekologiczne
Oceny oddziaływania na środowisko obiektów projektowanych i istniejących- kilkadziesiąt opracowań
Inwentaryzacje przyrodnicze
Oceny stopnia skażenia i zanieczyszczenia obiektów, gruntów, terenów przemysłowych terenów pod projektowane inwestycje
Rekultywacja terenów zdegradowanych, składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych
Zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów
Transport odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych


Organizacje
Firma R.O.T. Recycling Odpady Technologie jest:
o współzałożycielem i członkiem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami KIGO Warszaw. KIGO tworzy 130 krajowych przedsiębiorstw zajmujących się szeroko pojętą gospodarką odpadami (wywóz, składowanie, unieszkodliwianie, segregowanie odpadów) oraz produkcją sprzętu komunalnego,
o członkiem Polskiej Izby Ekologii. Do Polskiej Izby Ekologii należy obecnie 103 podmiotów gospodarczych/ przedsiębiorstwa , placówki naukowo- badawcze, biura projektowe, związki gmin, banki, agencje, instytucje, które produkują na rzecz ochrony środowiska, świadczą usługi w tym zakresie lub w swojej strategii gospodarczej ochronę środowiska uznały za priorytet.
Współpracuje z jednostkami naukowo-badawczymi realizującymi prace w zakresie m.in. gospodarki odpadami, głównie z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Politechnika Śląska.
Oferta firmy
Ekspertyzy, prace studialne, koncepcyjne, projektowe, badawczo-technologiczne, programy funkcjonalno – użytkowe, studia wykonalności, zarządzanie gospodarką odpadami, uregulowania prawne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, przemysłowymi i niebezpiecznymi – odzysk, recycling, zagospodarowanie, unieszkodliwianie, badania ilościowo – jakościowe odpadów, badania morfologiczne odpadów komunalnych
Badania, pomiary środowiskowe; odpady, ścieki, wody, hałas, wibracje, emisje do powietrza,
Plany gospodarki odpadami
AZBEST – Programy/plany usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest
Programy ochrony środowiska
Przeglądy ekologiczne
Oceny oddziaływania na środowisko obiektów projektowanych i istniejących- kilkadziesiąt opracowań
Inwentaryzacje przyrodnicze
Oceny stopnia skażenia i zanieczyszczenia obiektów, gruntów, terenów przemysłowych terenów pod projektowane inwestycje
Rekultywacja terenów zdegradowanych, składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych
Zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów
Transport odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych


Organizacje
Firma R.O.T. Recycling Odpady Technologie jest:
o współzałożycielem i członkiem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami KIGO Warszaw. KIGO tworzy 130 krajowych przedsiębiorstw zajmujących się szeroko pojętą gospodarką odpadami (wywóz, składowanie, unieszkodliwianie, segregowanie odpadów) oraz produkcją sprzętu komunalnego,
o członkiem Polskiej Izby Ekologii. Do Polskiej Izby Ekologii należy obecnie 103 podmiotów gospodarczych/ przedsiębiorstwa , placówki naukowo- badawcze, biura projektowe, związki gmin, banki, agencje, instytucje, które produkują na rzecz ochrony środowiska, świadczą usługi w tym zakresie lub w swojej strategii gospodarczej ochronę środowiska uznały za priorytet.
Współpracuje z jednostkami naukowo-badawczymi realizującymi prace w zakresie m.in. gospodarki odpadami, głównie z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Politechnika Śląska.
Słowa kluczowe
Programy ochrony środowiska Gliwice, Przeglądy ekologiczne Gliwice, Zagospodarowanie odpadów Gliwice, Azbest Gliwice, analizy porealizacyjne Gliwice, ekspertyzy projektowe Gliwice, badania odpadów Gliwice, prace studialne Gliwice, Ekspertyzy Gliwice, technologie odpadów Gliwice, transport odpadów Gliwice, plany usuwania wyrobów zawierajacych azbest, morfologia odpadów komunalnych Gliwice, oceny oddziaływania na srodowisko Gliwice,
Fotografie
ul. Brzozowa 22 lok 1, 44-100 Gliwice
województwo Śląskie
tel: 603 933 809
tel: 32 230 29 88
fax: 32 332 45 86
Imię, nazwisko:
Adres email:*
Nr telefonu:
Wiadomość:*
BiznesCenter.com.pl - Twoja firma w Internecie       strona główna | dodaj firmę | kontakt | logowanie | regulamin | mapa serwisu